เมนู

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกหน่วยงานหลัก ศธ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทุกคนได้รับการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านการเรียนรู้ และความสามารถพิเศษ ตลอดจนมีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ให้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้ รวมทั้งให้การดูแลการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้สถานศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่ต้องจัดให้มีครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแลนักเรียนทุน และให้ทุกหน่วยงานที่มีนักเรียนทุนร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนในแต่ละระดับ มีดังนี้

สถานศึกษา

สถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาตามโครงการ โดยส่งเสริมการเรียนให้มีผลการเรียนสูงขึ้น แนะแนวและให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา สนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อุปกรณ์การเรียนการสอน จัดหากิจกรรมที่มีรายได้เสริมระหว่างเรียน และฝึกฝนอาชีพเพิ่มเติมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ดูแลการรับเงินทุนและการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา สอนเสริมพิเศษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนทุน การแสดงออกในความจงรักภักดี และจัดทำบันทึกรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนทุน

การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากมีความใกล้ชิดนักเรียนทุนมากที่สุด มีความคุ้นเคยกับนักเรียนจะทราบข้อมูลนักเรียนเป็นอย่างดีแต่ความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรู้จักและเข้าใจนักเรียนได้อย่างแท้จริง อาจส่งผลให้การวินิฉัยนักเรียนไม่ตรงกับสภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียนได้ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือหรือพัฒนานักเรียนทุนการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะการรู้จักนักเรียนทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแลนักเรียนทุนตามโครงการต้องรู้จักและเข้าใจนักเรียนทุนได้อย่างแท้จริงและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ควรมีการบันทึกรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการในการศึกษารวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การจัดทำระเบียนสะสม หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม

  • การสังเกต โดยการมองลักษณะที่ปรากฏ กิริยาท่าทางของนักเรียนในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงของนักเรียน และนำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูล
  • การสัมภาษณ์ โดยการสนทนาหรือพูดคุยกับนักเรียนทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น จากการสังเกตทางสีหน้า อากัปกิริยา ท่าที ความรู้สึก ตลอดจนการใช้คำพูดที่แสดงอารมณ์ของนักเรียน รวมทั้งใช้เครื่องมืออื่นๆ ประกอบการเก็บข้อมูล
  • การเยี่ยมบ้าน โดยศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนทุน และไปพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ทราบเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนและสถานศึกษา และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ทำให้ครูได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่ง สามารถใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
  • ระเบียนสะสม จัดทำเป็นเอกสารรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และรายละเอียดในด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ประวัติส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ การศึกษา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมต่างๆ ความถนัด ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ โครงการการศึกษาและการอาชีพในอนาคต บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การให้คำปรึกษา และอื่นๆ ที่ทางสถานศึกษาต้องการทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียนทุน

ส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานและร่วมมือดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดงานพิธีกิจกรรมสำคัญ จัดงานเข้าค่ายหรือเครือข่าย จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทั้งระดับจังหวัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สนับสนุนให้ส่วนราชการส่วนกลางดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนที่มีปัญหาต้องการรับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกัน และให้ความร่วมมือให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาในการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว